SP18

Wielokulturowość w naszej szkole

 1. Wszyscy uczniowie z doświadczeniem migracji oceniani są zgodnie z WSO
  w skali ocen od 1 do 6., jednak przy ocenianiu ucznia należy uwzględniać stopień znajomości języka polskiego.
 1. Uczeń rozpoczynający naukę w naszej szkole przez pierwszy miesiąc nie jest oceniany w ogóle; w ciągu pierwszych trzech miesięcy do dziennika wpisywane są tylko oceny pozytywne.
 1. Nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne odpowiednio do poziomu znajomości języka polskiego i dostosowuje materiał nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.
 2. Nauczyciel stosuje oddzielne kryteria oceny prac ucznia, wynikające z dostosowanych wymagań.
 1. Nauczyciel przygotowuje uczniowi zagadnienia do sprawdzianu przed rozpoczęciem omawiania materiału, który będzie sprawdzany.
 1. Nauczyciel indywidualizuje zadania domowe oraz daje możliwość ich wyboru.
 1. W ocenie uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie w pracę; nigdy na etapie początkowym nie należy oceniać strony językowej.
 1. Przy kontroli wiedzy stosuje sie dostosowanie form, np. mniej zadań, dłuższy czas, prostsze polecenia.
 1. Kontrolowanie wiedzy może odbywać się za pomocą różnorodnych narzędzi: testy, prezentacje, mapy, wykresy, odpowiedzi ustne, które można stosować zamiennie w stosunku do narzędzi sprawdzających przygotowanych dla całej klasy (np. odpowiedź ustna zamiast pisemnej).
 1. W procesie oceniania stosuje się język instrukcji (krótkie, proste komunikaty), ilustracje, piktogramy.
 1. W czasie pracy na lekcji uczeń może posługiwać się translatorem tekstu, w czasie sprawdzianów – słownikami.

Od roku 2020 uczniowie z Ukrainy podejmują w naszej szkole naukę w różnych klasach. Dlatego staramy się stworzyć uczniom z doświadczeniem migracji atmosferę sprzyjającą uczeniu się. W tym celu opracowaliśmy pakiet powitalny oraz formularz przyjęcia ucznia do szkoły.

Pracujemy tez nad kolejnymi dokumentami, które sukcesywnie będą umieszczane na stronie placówki. Zapewniamy także uczniom z doświadczeniem migracji wsparcie w postaci dodatkowych lekcji języka polskiego jako obcego, opiekę wychowawcy, pedagoga i psychologa. Obowiązuje u nas również indywidualizacja procesu nauczania i oceniania. Wszystkie działania wspomagające uczniów z doświadczeniem migracji koordynuje zespół ds. wielokulturowości.

uczniów z doświadczeniem migracji koordynuje zespół ds. wielokulturowości.


Zadania szkoły:

 1. Szkoła prowadzi nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji według realizowanych programów nauczania, jednakże z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tychże uczniów.
 1. Szkoła zapewnia uczniom z doświadczeniem migracji pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym naukę języka polskiego jako obcego.
 1. Uczeń z doświadczeniem migracji ma dostosowane wymagania edukacyjne do jego możliwości psychofizycznych, w tym językowych.
 1. Uczniowie cudzoziemscy są angażowani we wszystkie aspekty działalności szkoły.

Zadania nauczycieli:

 1. Nauczyciel rozpoznaje indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów z doświadczeniem migracji oraz ustala ich poziom kompetencji językowych.
 1. Nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne odpowiednio do poziomu znajomości języka polskiego.
 1. Nauczyciel dostosowuje materiał nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.
 1. Kryteria oceniania uwzględniają indywidualne potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji.

Zadania wychowawcy:

 1. Wychowawca diagnozuje środowisko rodzinne ucznia, poznaje aktualne potrzeby.
 1. Wypracowuje metody komunikacji w zakresie nadawania i odbioru komunikatów.
 1. Organizuje spotkania z rodzicami uczniów cudzoziemskich.
 1. Prowadzi działania wychowawcze wspomagające proces adaptacji ucznia z doświadczeniem migracji do nowych warunków rzeczywistości szkolnej.
Skip to content