SP18

Pedagog i psycholog

Psycholog szkolny:

Agnieszka Magacz-Rusinek

Godziny pracy

Wtorek8.00 – 10.00
Środa8.00 – 19.30
Czwartek8.00 – 13.00

 

 Julia Neuert

Godziny pracy

Poniedziałek8:00-14:30
Piątek8:00-13:20

 

Pedagog szkolny: Renata Żołędziowska

Godziny pracy :

Poniedziałek

9.00. – 13.30.

Wtorek

9.00. – 14.30.

Środa

9.00. – 17.00.

Czwartek

8.00. – 14.30.

Piątek

8.00. – 12.30.

Z pedagogiem mozna również umawiać się na konsultacje w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu przez Librusa czy MS Teams.

W naszej szkole od wielu lat psycholog i pedagog służą pomocą dzieciom i dorosłym. Warto zerknąć jak różnorodne formy przyjmuje ta pomoc!

W SP18 można korzystać z porad i wsparcia pedagoga oraz psychologa gdy dziecko doświadcza niepowodzeń szkolnych; trudności w nauce pisania i czytania, matematyki, w zapamiętywaniu, koncentracji.

 • Pedagog wspólnie z rodzicem szuka przyczyn trudności, niekiedy podejmuje decyzje o skierowaniu do specjalistów, pomaga w dobraniu ćwiczeń wyrównujących trudności czy opóźnienia.
 • Z psychologiem można naradzić się, jakie kroki podjąć, aby wzbudzić w dziecku motywację do przezwyciężania trudności i jak stworzyć warunki i atmosferę do pracy.
 • Również dzieci dyslektyczne wraz z rodzicami w gabinecie pedagoga uzyskują pierwszą pomoc, wskazówki do pracy i informacje o możliwościach badań w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
 • Pedagog w naszej szkole prowadzi szereg zajęć korekcyjno – kompensacyjnych nastawionych na wyrównywanie rozpoznanych deficytów rozwojowych i kształtowanie pożądanych umiejętności poprzez terapię pedagogiczną. Pedagog prowadzi również terapię logopedyczną.

Możecie Państwo doświadczać wątpliwości, gdy wasze dziecko sprawia trudności wychowawcze w szkole lub w domu. Niekiedy bardzo pomocne jest omówienie takich sytuacji z psychologiem lub pedagogiem, wspólne poszukiwanie przyczyn i rozwiązań.

 • Czasami konieczne jest opracowanie strategii zmian w rodzinie, prowadzącej do stopniowej zmiany niepożądanych zachowań. Psycholog i pedagog w takich sytuacjach pracują indywidualnie z dzieckiem, często też z towarzyszącym dziecku rodzicem. Bardzo istotne jest, aby rodzice śmiało zgłaszali niepokojące sytuacje i docenili swoją rolę w procesie wychodzenia z kłopotów.
 • Niekiedy istotna jest interwencja w klasie lub wobec grupy rówieśników. Wtedy wraz z wychowawcą przygotowywane są warsztaty, czy inne techniki pedagogicznej czy psychologicznej interwencji.
 • Bywa też i tak, że dziecko doświadcza trudności w swojej grupie rówieśniczej. Niepokoją rodziców i nauczycieli dzieci nieśmiałe, zahamowane, lękające się nowych sytuacji. Martwią też dzieci, które nagle, bez widocznej przyczyny zachowują się inaczej niż do tej pory (zamknięte, uparte, drażliwe, lękowe, agresywne, konfliktowe). Dzieci w takich sytuacjach bywają diagnozowane przez psychologa, który wraz z rodzicem szuka przyczyny zmian i sposobów radzenia sobie w nowej sytuacji. Dzieci takie korzystają często z terapii indywidualnej. Bardzo często jednak korzystają z prowadzonych przez psychologa grupowych zajęć terapeutycznych, profilaktycznych lub psychoedukacyjnych. W grupie rówieśniczej mogą poprzez zabawę, rysunek, rozmowę ćwiczyć nowe zachowania, poznawać swoje uczucia i potrzeby , odkrywać mocne strony. Przezwyciężać trudności osobiste czy rówieśnicze.
 • Do szkoły trafiają każdego roku dzieci z rozpoznanymi dysharmoniami rozwoju (ADHD, trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania). Takie dzieci zapraszane są również przez psychologa na cotygodniowe spotkania terapeutyczne w kameralnej grupie dziecięcej, podczas których mają możliwość gromadzenia pozytywnych doświadczeń, uczenia się jak budować udane relacje z dziećmi i dorosłymi, odreagowywać w akceptowany społecznie sposób napięcia, radzić sobie ze stresem, wyrażać potrzeby, kontrolować impulsywność.
 • Psycholog i pedagog realizują również profilaktyczno-edukacyjne projekty w ramach Klubu Młodych Twórców. Młodsze dzieci każdego tygodnia po lekcjach zapraszane są na „Kapelusz Rozmaitości” i „Otwarty Umysł”, starsze natomiast na „Kuźnię talentów” oraz Warsztaty dla Wolontariatu „Pomocna dłoń” . Poprzez wprowadzane tematy i aktywizujące metody wsparte warsztatem psychologicznym dzieci rozwijają wyobraźnie, swobodę bycia w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości. Dla wielu z nich to pierwsze okazje by śmiało zaistnieć w grupie, bez lęku przed porażką, doświadczyć sukcesu. Młodsi uczniowie poprzez twórcze zajęcia rozwijają w sobie zdolność współpracy, wrażliwość na inne dzieci, poznają siebie i innych. Starsi odkrywają swoje mocne strony, rozwijają zdolność kreatywnego współdziałania, oswajają się z ekspozycją i ekspresją siebie, budują pozytywne doświadczenia społeczne. Więcej informacji o poszczególnych zajęciach znajdą Państwo w opisie projektu edukacyjnego Klub Młodych Twórców.

 Wszystkie opisane zajęcia pozwalają również na poznanie wzajemne dzieci i prowadzących, „przełamanie lodów” i uwolnienie od wielu przesądów i stereotypów na temat psychologa i pedagoga. Chodzenie na zajęcia do psychologa lub pedagoga przestaje być sprawą wstydliwą, staje się atrakcją i czymś bardzo naturalnym.

 • Zazwyczaj wszyscy rodzice świadomi są, że dzieci mogą korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga w trudnej sytuacji. Coraz więcej jednak dorosłych zdaje sobie sprawę, że cała rodzina może uzyskać pomoc w wielu kryzysowych sytuacjach (rozstanie, rozwód, budowanie relacji z dzieckiem po rozpadzie rodziny, uzależnienie, brak pracy, śmierć w rodzinie, choroba). Wszystkie te konteksty tworzą atmosferę, w której dziecko żyje, doświadcza emocji. Wpływają na jego relacje z dorosłymi i rówieśnikami. Dlatego też szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem wymaga wzmocnienia rodziny i uwzględnienia każdej sytuacji. Psycholog i pedagog służą rozmową, radą, niekiedy interwencją terapeutyczną. Można umówić się na spotkanie indywidualne czy rodzinne zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i po południu.
 • Rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagogicznego w procesie wychowawczym, budowaniu systemu norm i zasad, kształtowaniu autonomii, systemu wartości, adekwatnej samooceny. Z psychologiem czy pedagogiem mogą wypracować strategie wspierania swojego dziecka w rozwiązywaniu naturalnych problemów rozwojowych ( np. rówieśniczych) bez nadmiernej ingerencji z dbałością o jego bezpieczeństwo i samodzielność.
 • Spotkania mogą być pomocne w opracowaniu dobrych dla dziecka form organizacji procesu nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, predyspozycji i dojrzałości do nauki. Określeniu obszaru w którym pomoc rodzica jest niezastąpiona, i obszarów w których każda ingerencja prowadzi do bezradności dziecka i wycofania z aktywności.
 • Rodzice naszych uczniów mogą korzystać także z wykładów – prelekcji psychologa lub pedagoga ( „ Jak pomóc dziecku się uczyć?” „Sytuacje ryzyka w okresie dojrzewania” „Czy moje dziecko ma ADHD – każde dziecko może nauczyć się reguł” „ Mity i prawdy o uzależnieniach, prawdziwe problemy nastolatków”).
 • Każdego roku psycholog i pedagog poznają najmłodsze dzieci na zajęciach pozwalających na ocenę gotowości szkolnej klas I. Dzieci przez pięć kolejnych dni bawią się i pracują w grupie, a wytwory i obserwacje pozwalają na rozpoznanie słabych i mocnych stron każdego z nich. Tą drogą można pokusić się o ocenę gotowości dziecka do nauki pisania i czytania, operacji matematycznych, działań w zespole rówieśniczym, sprawności ruchowej oraz dojrzałości społeczno-emocjonalnej.

   Dzieci nie są świadome kontekstu oceny, natomiast rodzice gorąco zapraszani są do zapoznania się z pracami i wynikającymi z nich wnioskami na temat dziecka. Prowadzący zajęcia, psycholog lub pedagog, omawia indywidualnie z rodzicami mocne i słabsze umiejętności dziecka, wskazując obszary do ewentualnej pracy.

W najmłodszych klasach rozwój dziecka jest bardzo intensywny, a to pozwala na szybkie wyrównywanie ewentualnych opóźnień. Chronimy dzieci przed pogłębieniem trudności, rozwojem dysleksji czy wtórnymi zaburzeniami zachowania.

 • Pedagog wyodrębnia również dzieci wymagające terapii logopedycznej, określa typ trudności i prowadzi w wybranych grupach terapie zaburzeń wymowy.
 • W razie potrzeb pedagog w trakcie wstępnej diagnozy pedagogicznej na terenie szkoły rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia. Stara się rozpoznać przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, poszukując obszarów, które podlegają terapii pedagogicznej i wymagają dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W razie potrzeby zachęca Rodzica do skierowania dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na pogłębioną diagnozę.
 • Pedagog w szkole udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego podczas badań psychologiczno – pedagogicznych w Poradni stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • Po wizycie w poradni pojawia się w rodzicach wiele pytań i oczekiwań w związku z przeprowadzoną diagnozą i uzyskanymi wynikami. Oczywiście służymy pomocą, jesteśmy również koordynatorami w procesie wdrażania w życie zaleceń z poradni.
 • Psycholog w szkole angażuje się w przedsięwzięcia mniej dostrzegalne dla rodziców, a niezwykle potrzebne w trosce o ucznia. Są to szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli.
 • Psycholog odpowiada także za takie długoterminowe działania jak Szkolny Program Profilaktyki z potrzebną diagnozą, ewaluacją i szukaniem rozwiązań zaradczych.
 • Pedagog w szkole odpowiedzialny jest za podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji, poprzez ścisłą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, pomaga:

–          w zapewnieniu bezpłatnych obiadów i śniadań,

–          w przyznaniu stypendiów szkolnych,

–          zasiłków losowych,

–          poszukuje sponsorów, którzy pomagają najuboższym poprzez sfinansowanie paczek świątecznych, potrzebnych przyborów szkolnych, wycieczek, uczniom których nie stać na pokrycie wszystkich kosztów.

 • W szkole podejmuje się również działania w odpowiedzi na okresowe potrzeby i problemy. Dlatego też przy udziale pedagoga i psychologa powstawały takie projekty jak „Plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę” – jako strategia realizowania celu „ Więcej kultury w szkolne mury” oraz akcja „ Stop agresji”- „Szkoła bez przemocy”. Problem nadmiernej agresji rówieśniczej jest podejmowany każdego roku przez pedagoga i psychologa.
 • Pedagog i psycholog ściśle współpracują z instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły, są to między innymi:

–          Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,

–          Poradnie Zdrowia Psychicznego,

–          Punkty Konsultacyjne ds. Uzależnień

–          Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich

–          Komenda Miejska Policji – Wydział Spraw Nieletnich

–          Straż Miejska

–          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

–          Polski Czerwony Krzyż

–          Centrum Pomocy Rodzinie

–          Komitet Ochrony Praw Dziecka

–          Fundacja Dziecko w Centrum

–          Stowarzyszenie Amici

Skip to content