SP18

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sp18.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2024-03-20

 

Treści lub funkcje niedostępne:

Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
  2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
  4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-10

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-22

W Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://www.sp18.poznan.pl/ spełnia wymagania w 97,08%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aldona Feder , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>sp18@poznan.interklasa.pl  , telefon: (61)8775715  .

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku głównego placówki prowadzą: wejście główne od strony osiedla Armii Krajowej, wejście od strony ul. Wyzwolenia, wejście boczne z boiska szkolnego na łącznik. Wszystkie opisane wejścia są zarówno wyjściami ewakuacyjnymi. Przed każdym wejściem/wyjściem znajduje się podest ze schodkami. Podest przy wejściu głównym oznaczony jest taśmą ostrzegawczą.
  2. Budynek jest trzypoziomowy. Na trzech kondygnacjach są szerokie, przestronne korytarze. Między poziomami znajdują się szerokie schody z poręczami po obu stronach. Biegi schodowe między piętrami rozdzielone są przez spoczniki (podesty).
  3. Budynek nie został wyposażony w windy, pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w żadnym innym alternatywnym sposobie komunikacji.
  4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content