REGULAMIN KONKURSU „GANG SWOJAKÓW”

Celem konkursu jest:

 • Samodzielne wykonanie bohatera Gangu Swojaków
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa

 • Do konkursu zapraszamy dzieci ze świetlic szkół podstawowych
 • Technika pracy jest dowolna
 • Dziecko wykonuje pracę indywidualnie
 • Prace prosimy o nadesłanie lub dostarczenie do świetlicy szkolnej SP18 os. Armii

Krajowej 100, 61-381 Poznań

 • Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię nazwisko autora, klasę oraz mail nauczyciela (opiekuna) oraz adres szkoły
 • Prace prosimy dostarczyć do 30.11.2021 na adres SP18
 • Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia
 • Nagrodzeni zostaną poinformowani drogą mailową 09.12.2021
 • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane

Serdecznie Zapraszamy!!!