Inne działania.

  • Psycholog w szkole angażuje się w przedsięwzięcia mniej dostrzegalne dla rodziców, a niezwykle potrzebne w trosce o ucznia. Są to szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli.
  • Psycholog odpowiada także za takie długoterminowe działania jak Szkolny Program Profilaktyki z potrzebną diagnozą, ewaluacją i szukaniem rozwiązań zaradczych.
  • Pedagog w szkole odpowiedzialny jest za podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji, poprzez ścisłą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, pomaga:

-          w zapewnieniu bezpłatnych obiadów i śniadań,

-          w przyznaniu stypendiów szkolnych,

-          zasiłków losowych,

-          poszukuje sponsorów, którzy pomagają najuboższym poprzez sfinansowanie paczek świątecznych, potrzebnych przyborów szkolnych, wycieczek, uczniom których nie stać na pokrycie wszystkich kosztów.

  • W szkole podejmuje się również działania w odpowiedzi na okresowe potrzeby i problemy. Dlatego też przy udziale pedagoga i psychologa powstawały takie projekty jak „Plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę” – jako strategia realizowania celu „ Więcej kultury w szkolne mury” oraz akcja „ Stop agresji”- „Szkoła bez przemocy”. Problem nadmiernej agresji rówieśniczej jest podejmowany każdego roku przez pedagoga i psychologa.
  • Pedagog i psycholog ściśle współpracują z instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły, są to między innymi:

-          Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,

-          Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-          Punkty Konsultacyjne ds. Uzależnień

-          Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich

-          Komenda Miejska Policji – Wydział Spraw Nieletnich

-          Straż Miejska

-          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-          Polski Czerwony Krzyż

-          Centrum Pomocy Rodzinie

-          Komitet Ochrony Praw Dziecka

-          Fundacja Dziecko w Centrum

-          Stowarzyszenie Amici