Badania psychologiczne i pedagogiczne - diagnoza

  • Każdego roku psycholog i pedagog poznają najmłodsze dzieci na zajęciach pozwalających na ocenę gotowości szkolnej klas I. Dzieci przez pięć kolejnych dni bawią się i pracują w grupie, a wytwory i obserwacje pozwalają na rozpoznanie słabych i mocnych stron każdego z nich. Tą drogą można pokusić się o ocenę gotowości dziecka do nauki pisania i czytania, operacji matematycznych, działań w zespole rówieśniczym, sprawności ruchowej oraz dojrzałości społeczno-emocjonalnej.

   Dzieci nie są świadome kontekstu oceny, natomiast rodzice gorąco zapraszani są do zapoznania się z pracami i wynikającymi z nich wnioskami na temat dziecka. Prowadzący zajęcia, psycholog lub pedagog, omawia indywidualnie z rodzicami mocne i słabsze umiejętności dziecka, wskazując obszary do ewentualnej pracy.

W najmłodszych klasach rozwój dziecka jest bardzo intensywny, a to pozwala na szybkie wyrównywanie ewentualnych opóźnień. Chronimy dzieci przed pogłębieniem trudności, rozwojem dysleksji czy wtórnymi zaburzeniami zachowania.

  • Pedagog wyodrębnia również dzieci wymagające terapii logopedycznej, określa typ trudności i prowadzi w wybranych grupach terapie zaburzeń wymowy.
  • W razie potrzeb pedagog w trakcie wstępnej diagnozy pedagogicznej na terenie szkoły rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia. Stara się rozpoznać przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, poszukując obszarów, które podlegają terapii pedagogicznej i wymagają dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W razie potrzeby zachęca Rodzica do skierowania dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na pogłębioną diagnozę.
  • Pedagog w szkole udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego podczas badań psychologiczno – pedagogicznych w Poradni stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  • Po wizycie w poradni pojawia się w rodzicach wiele pytań i oczekiwań w związku z przeprowadzoną diagnozą i uzyskanymi wynikami. Oczywiście służymy pomocą, jesteśmy również koordynatorami w procesie wdrażania w życie zaleceń z poradni.