Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019r.

 godzina 9:00 - klasy I - III

godzina 10:00 - klasy IV - VI

 godzina 11:00 - klasy VII - VIII

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na boisku przed wejściem głównym do szkoły.

 

Dyrekcja Szkoły informuje, że rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mogą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny.

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

I. Zasady ogólne.

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.          
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

                 II. Wypełnianie wniosku:

 1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta. 

III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
  2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),
  3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)
  4. wybór I preferencji (15 punktów),
  5. wybór II preferencji (10 punktów),
  6. wybór III preferencji (5 punktów),
 2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce,   do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR  i na stronie poznan.pl/oswiata.
 7. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.

IV.  Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne.

V. Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

 1. o zatrudnieniu,
 2. o wielodzietności rodziny,
 3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

Zakończenie roku szkolnego szkolnego odbędzie się 19.06.2019

 •  8.00 – zak. kl. III (sala gimnastyczna i klasy)  
 • 8.00 – zak. kl. 0, I, II (w klasach)
 • 9.30 – zak. kl. IV i V ( w sali gimnastycznej i w klasach)
 • 11.00 - kl. VI, VII ( w sali gimnastycznej i w klasach)
 • 13.00 - kl. VIII

Rodzice i uczniowie zainteresowani nauką w klasie sportowej o profilu koszykarskim w klasie piątej w roku szkolnym 2019/2020!

Dyrekcja szkoły informuje, że istnieje możliwość przyjęcia uczniów do klasy sportowej o profilu koszykarski  w roku szkolnym 2019/20 na poziomie klasy piątej. Zainteresowanych Rodziców prosimy o osobiste zgłoszenie się w sekretariacie szkoły do 24 maja.

W związku ze strajkiem  finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania zostanie przeniesiony na 9 maja na godz. 15.00. Odbędzie się on  - tak jak było zapowiedziane – w Szkole Podstawowej nr 18.

Etap rejonowy

4 kwietnia 2019r. odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego – kl. IV – VIII. Z rejonu Szkoły Podstawowej nr 18 do finału komisja zakwalifikowała osoby o następujących numerach:

Kl. IV

nr 5, nr 6, nr 7

Kl. V

nr 1, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9,

Kl. VI

nr 1, nr 5, nr 6, nr 8,

Kl. VII

nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

KL.VIII

nr 1, nr 2, nr 8, nr 9

Gratulujemy finalistom i zapraszany do udziału w finale, który odbędzie się 09 maja 2019r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 18.