„Student praktykant asystent nauczyciela”

Nasza szkoła stworzyła ofertę edukacyjną dla studentów UAM pozwalającą na pogłębienie wiedzy na temat potrzeb i trudności dziecka w placówce oświatowej, poprzez włączenie ich w system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Studenci mogą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez psychologa, uzyskują liczne informacje o dziecku, wgląd w stosowane narzędzia i metody.

W zamian angażują się w pomoc przydzielonemu podopiecznemu (jedno, dwoje dzieci) poprzez asystowanie w jego zajęciach, zindywidualizowaną opiekę dostosowaną do jego potrzeb (wsparcie, motywowanie, koncentrowanie, pomoc w realizacji zadania czy wypełnianiu norm).

Tą drogą dzieci doświadczające trudnościach szkolnych zyskały szanse efektywniejszego uczestniczenia w procesie edukacji, a studenci poznali specyfikę funkcjonowania, genezę trudności dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( dyslektycznego, z ADHD, z deficytami percepcyjnymi czy poznawczymi).

Stażyści na zakończenie praktyk uzupełniają „Kartę zaleceń i obserwacji” dotyczącą podopiecznego. Karta służy do podsumowania pracy, ujęcia podstawowych wniosków o dziecku oraz określenia dalszych form pracy i pomocy. Opisane zostają zasoby i deficyty funkcjonowania dziecka w obszarze edukacyjnym, kontaktów rówieśniczych i kontaktów z dorosłym. Następnie formułują studenci zalecenia do dalszej pracy dla rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych.