Nabór do oddziału przedszkolnego

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

 1  Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja  od 19 lutego do 2 marca  od 30 kwietnia do 09 maja
 2 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)  22 marca godz. 12.00  17 maja godz. 12.00
3

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisenmego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

od 22 marca do 26 marca od 17 maja do 21 maja
4 Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki. 29 marca godz. 12.00 25 maja godz. 12.00
5 W przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami 29 marca  

 

Więcej informacji na stronie:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty